A- A+

Dotacje FRES

28.08.2014 r.

"Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna" – Wyniki Komisji Oceny Przedłużonego Wsparcia Pomostowego

W związku z realizacja projektu pn. "Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.02-02-001/12, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przekazuje  w załączeniu listę rankingową wniosków, którym zostało przyznane przedłużone wsparcie pomostowe.

W sierpniu 2014 rozpatrywane były wnioski spółdzielni socjalnych, które podstawowe wsparcie pomostowe zakończyły notą za lipiec 2014 r. 

W dniu 28.08.2014 r. odbyło się się posiedzenia Komisji Oceny Przedłużonego Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna”. Do oceny merytorycznej skierowano wszystkie wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. W załączeniu lista wniosków, którym zostało rekomendowane przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Załącznik: lista rankingowa


--------------------------------------------------------------------------

24.07.2014 r.

"Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna" – informacja dotycząca wniosków o Przedłużone Wsparcie Pomostowe

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu w związku z realizacją projektu pn.: „Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna” nr POKL. 07.02.02-02-001/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamieszcza informację nt. terminu oraz wymogów dotyczących składania wniosków o Przedłużone Wsparcie Pomostowe.

Obecny nabór wniosków dotyczy spółdzielni socjalnych, które zakończą podstawowe wsparcie pomostowe notą za miesiąc lipiec 2014 r.

Informujemy, że wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna" przyjmowane będą w dniach:
22.08.2014  i 25.08.2014.

Wnioski wypełnia każdy uczestnik projektu (2 oryginały). Należy złożyć je osobiście w siedzibie Lidera projektu tj.
Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej
ul. Sienkiewicza 2/5
58-300 Wałbrzych
Piętro I
(wskazanym jest, aby przyjechała cała grupa uczestników projektów, jednak nie jest to obowiązkowe)

Aby złożyć wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe, należy rozliczyć ostatnią notę podstawowego wsparcia pomostowego.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego,
 2. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent Pomocy przystępuje  do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą,o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,    
 3. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza z Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na pokrycie tych samych wydatków związanych z założeniem, przystąpieniem lub przystąpieniem połączonym z zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej (utworzonej poza projektem), na które udzielana jest pomoc de minimis,
 4. Ponadto obowiązkowo należy dołączyć zaświadczenie/oświadczenie Spółdzielni o niezaleganiu w odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o płaceniu podatków.

UWAGA: wszystkie dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach (2 oryginały).

Załączniki do pobrania:


--------------------------------------------------------------------------

27.06.2014 r.

"Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna" – Wyniki Komisji Oceny Przedłużonego Wsparcia Pomostowego

W związku z realizacja projektu pn. "Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.02-02-001/12, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przekazuje  w załączeniu listę rankingową wniosków, którym zostało przyznane przedłużone wsparcie pomostowe.

W czerwcu 2014 rozpatrywane były wnioski spółdzielni socjalnych, które podstawowe wsparcie pomostowe zakończyły notą za maj 2014 r. 

W dniu odbyło 24.06.2014 r. odbyło się się posiedzenia Komisji Oceny Przedłużonego Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna”. Do oceny merytorycznej skierowano wszystkie wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. W załączeniu lista wniosków, którym zostało rekomendowane przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Załącznik: lista rankingowa


--------------------------------------------------------------------------

10.06.2014 r.

"Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna" – informacja dotycząca wniosków o Przedłużone Wsparcie Pomostowe

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu w związku z realizacją projektu pn.: „Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna” nr POKL. 07.02.02-02-001/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamieszcza informację nt. terminu i oraz wymogów dotyczących składania wniosków o Przedłużone Wsparcie Pomostowe.

Obecny nabór wniosków dotyczy spółdzielni socjalnych, które zakończyły podstawowe wsparcie pomostowe notą za miesiąc maj 2014 r.

Informujemy, że wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna" przyjmowane będą w dniach:
18.06.2014  i 20.06.2014

Wnioski wypełnia każdy uczestnik projektu (2 oryginały). Należy złożyć je osobiście w siedzibie Lidera projektu tj.
Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej
ul. Sienkiewicza 2/5
58-300 Wałbrzych
Piętro I
(wskazanym jest, aby przyjechała cała grupa uczestników projektów, jednak nie jest to obowiązkowe)

Aby złożyć wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe, należy rozliczyć ostatnią notę podstawowego wsparcia pomostowego.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego,
 2. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent Pomocy przystępuje  do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą,o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,    
 3. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza z Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na pokrycie tych samych wydatków związanych z założeniem, przystąpieniem lub przystąpieniem połączonym z zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej (utworzonej poza projektem), na które udzielana jest pomoc de minimis,
 4. Ponadto obowiązkowo należy dołączyć zaświadczenie/oświadczenie Spółdzielni o niezaleganiu w odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o płaceniu podatków.

UWAGA: wszystkie dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach (2 oryginały).

Załączniki do pobrania:


--------------------------------------------------------------------------

27.05.2014 r.

"Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna" – Wyniki Komisji Oceny Przedłużonego Wsparcia Pomostowego

W związku z realizacja projektu pn. "Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.02-02-001/12, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przekazuje  w załączeniu listę rankingową wniosków, którym zostało przyznane przedłużone wsparcie pomostowe.

W dniach 22.05.2014r., 23.05.2014r., 24.05.2014r., 26.05.2014r. odbyły się posiedzenia Komisji Oceny Przedłużonego Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna”. Do oceny merytorycznej skierowano wszystkie wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. W załączeniu lista wniosków, którym zostało rekomendowane przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Załącznik: lista rankingowa

--------------------------------------------------------------------------

29.04.2014 r.

"Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna" – informacja dotycząca wniosków o Przedłużone Wsparcie Pomostowe

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu w związku z realizacją projektu pn.: „Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna” nr POKL. 07.02.02-02-001/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamieszcza informację nt. terminu i oraz wymogów dotyczących składania wniosków o Przedłużone Wsparcie Pomostowe.

Informujemy, że wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna" przyjmowane będą w dniach:
19.05.2014 - 21.05.2014

Wnioski wypełnia każdy uczestnik projektu (2 oryginały). Należy złożyć je osobiście w siedzibie Lidera projektu tj.
Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej
ul. Sienkiewicza 2/5
58-300 Wałbrzych
Piętro I
(wskazanym jest, aby przyjechała cała grupa uczestników projektów, jednak nie jest to obowiązkowe)

Aby złożyć wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe, należy rozliczyć ostatnią notę podstawowego wsparcia pomostowego.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego,
 2. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent Pomocy przystępuje  do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą,o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,    
 3. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza z Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na pokrycie tych samych wydatków związanych z założeniem, przystąpieniem lub przystąpieniem połączonym z zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej (utworzonej poza projektem), na które udzielana jest pomoc de minimis,
 4. Ponadto obowiązkowo należy dołączyć zaświadczenie/oświadczenie Spółdzielni o niezaleganiu w odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o płaceniu podatków.

UWAGA: wszystkie dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach (2 oryginały).

Załączniki do pobrania:

--------------------------------------------------------------------------

23.04.2014 r.

"Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna" – zaproszenie do składania ofert na uczestnictwo w Komisji Oceny Wsparcia Pomostowego (etap 2 – Przedłużone Wsparcie Pomostowe)

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu w związku z realizacją projektu pn.: „Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna” nr POKL. 07.02.02-02-001/12 realizowanego w ramach POKL Priorytet 7. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do przedkładania ofert do uczestnictwa w Komisji Oceny Wsparcie Pomostowe (etap 2 – Przedłużone Wsparcie Pomostowe) wraz z oceną wniosków o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego.

Załącznik: zapytanie ofertowe

Pobierz zapytanie ofertowe

 

--------------------------------------------------------------------------

23.10.2013 r.

Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna - Wyniki oceny Komisji Oceny Biznesplanów

W związku z realizacja projektu pn. „Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.02-02-001/12, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej przedstawia wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie Wsparcia Finansowego (Dotacji).

W załączeniu znajdują się wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie Wsparcia Finansowego (dotacje). Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją dotyczącą udzielania wsparcia informujemy, ze termin składania odwołań od oceny merytorycznej mija 28 października o godzinie 15.00.

Pobierz listę rankingową oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

----------------------------------------------------------------------------------------------

23.03.2013 r.

”Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna” - wyniki II etapu rekrutacji

W związku z realizacja projektu pn."Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna" numer umowy UDA-POKL.07.02.02-02-001/12  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zamieszczamy listę rankingową drugiego etapu rekrutacji.

Listę można pobrać klikając w link poniżej:

projekt Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna - lista rankingowa II etapu

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.03.2013 r.

”Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna” - wyniki I etapu rekrutacji

W związku z realizacja projektu pn."Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna" numer umowy UDA-POKL.07.02.02-02-001/12  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zamieszczamy listę rankingową dotyczącą pierwszego etapu rekrutacji.

Listę można pobrać klikając w link poniżej:

projekt Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna - lista rankingowa I etapu

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.01.2013 r.

Informacja o rozpoczęciu naboru Formularzy Rekrutacyjnych do projektu pn.:
”Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna”

W związku z realizacja projektu pn. „Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna” numer umowy UDA-POKL.07.02.02-02-001/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej wraz z partnerami projektu informują, że ruszył nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu. 

Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją w wersji elektronicznej  lub w wersji papierowej są dostępne na stronach internetowych lub w biurach projektu pod adresami wskazanymi w Regulaminie Rekrutacji.

Nabór Formularzy potrwa do dnia 26 lutego 2013 r. do godziny 16.00.

W celu zgłoszenia się do projektu, należy zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji oraz wypełnić i przekazać w sposób i na adres wskazany w w/w Regulaminie odpowiednie Formularze Rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami oraz oświadczeniami.

W razie pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu
(74) 665 33 66.

Regulamin rekrutacji:

Pobierz plik

 

 

 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

 


Kliknij w odpowiedni link poniżej, by przejść do formularzy dla osób fizycznych lub dla osób prawnych: